ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

ECI AGORA logoПРОЕКТ ECI AGORA

„Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“

01 януари 2018 г. – 30 април 2020 г.


Проектът представлява иновативна пилотна инициатива в 5 страни от Централна и Източна Европа (Унгария, Словакия, Полша, Румъния и България), насочена към преодоляване на предизвикателствата при изпълнението на стратегии за приложение на ефективни услуги за ранна детска интервенция (РДИ) при деца с увреждания.

Целите на проекта са да:

 • създаде подходящи условия за обединяване на всички заинтересовани страни с цел предоставяне на висококачествени услуги за РДИ;
 • изготви практически насоки за промяна в социалната система чрез подобряване на законодателните рамки на европейско, национално и/или регионално ниво;
 • представи примери, които биха могли да се приложат от други страни в Европа, както и сред други групи деца със специални потребности или в риск (напр. деца от ромски произход или деца на мигранти).

Продължителността на проекта е 28 месеца – от м. януари 2018 г. до м. април 2020 г. включително.
В изпълнението му участват следните организации:

 • Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания - EASPD (Белгия), водеща организация
 • Eurlyaid (Люксембург)
 • Dizabnet (Румъния)
 • НАСО (България)
 • Национално сдружение на доставчиците на услуги за РДИ (Словакия)
 • Фондация Gezenguz (Унгария)
 • CSWU (Полша)

Основните дейности, включени в проекта са:
1. Изготвяне на сравнителен анализ (отговорна организация: Dizabnet, Румъния)
Период на изпълнение: януари – юни 2018 г.
През първите шест месеца от изпълнението на проекта, EurlyAid ще изготви методология и план, които партньорите по проекта ще използват за изготвянето на доклади, представящи ситуацията на услугите за РДИ в техните страни.
Докладите ще включват проучване на съществуващото законодателство, както и обработените резултати от анкетни карти, разпространени сред доставчици на услуги и родители.
За НАСО: Следва да разпространи 2 вида анкетни карти – една, насочена към родители на деца със СОП, и една, насочена към услуги от социалния, здравния и образователния сектор. Резултатите от анкетните карти ще бъдат обобщени и включени в сравнителен анализ, част от който ще представлява и проучване на националното законодателство, свързано с ранната детска интервенция. Цялостният документ/сравнителен анализ ще съдържа 25 стр., включващи резултатите от 3 анкетни карти, разпространени сред родители на деца със СОП, 9 анкетни карти, разпространени сред услуги, както и проучването на съществуващата законодателна рамка за РДИ. След изготвянето на документа, той ще бъде преведен на английски език и изпратен на партньорите по проекта с цел да бъде включен в анализ, представящ ситуацията на услугите за РДИ във всяка една страна-партньор.
2. Разработване на инструментариум (отговорна организация: EurlyAid, Люксембург)
Период на изпълнение: април – декември 2018 г.
През първите шест месеца, EASPD ще има задачата да събере добри практики от всеки един от партньорите по проекта. Между шестия и дванадесетия месец, EurlyAid, с участието на всички партньори, ще разработи инструментариум, за да се насърчи създаването на достъпни услуги за РДИ, подкрепящи децата със специални потребности и техните семейства. Документът ще включва анализ на нуждите, прототип на услугите, план, насочен към личността, и план за оценка. 
След разработването на инструментариума, EurlyAid ще изготви наръчник за приложение на инструментариума от местни доставчици на услуги, който ще бъде преведен на родните езици на всички партньори по проекта.  
Инструментариумът ще бъде използван за изготвянето на комикс „ИГРАЯ, УЧА, РАСТА“, който ще има за цел да обясни на децата какво представляват ориентираните към семейството услуги за РДИ и защо те са важни за тяхното развитие.
За НАСО: Ще представи добри практики от България, като останалите ангажименти на НАСО по дейност 2 ще бъдат допълнително уточнени с водещата/отговорната за изпълнението на дейността организация.
3. Изпълнение на пилотни проекти (отговорна организация: Национално сдружение на доставчиците на услуги за РДИ, Словакия)
Период на изпълнение: януари – октомври 2019 г.
В края на първата година от изпълнението на проекта, EASPD ще изготви критерии за избор на пилотни организации. EurlyAid ще изготви методология с механизми за оценка.
През следващите шест месеца ще бъдат организирани обучения във всяка една страна-партньор. Всеки партньор следва да избере най-малко трима доставчици на услуги, представляващи различни структури - публични/частни/малки/големи доставчици на услуги.
От всяка от селектираните пилотни организации ще бъдат включени поне 2 лица с цел да се гарантира устойчивостта на резултатите от проекта.
След селектирането на обучители и пилотни организации ще бъде изпълнен пилотен проект в поне 3 организации от всяка една страна-партньор. Включените в обученията/пилотния проект лица ще приложат разработените по проекта методология и инструментариум, ще обучат своите колеги и ще включат други заинтересовани страни, напр. родителски организации.
Партньорите по проекта ще окажат подкрепа на пилотните организации чрез посещения на място, за да се уверят, че пилотният проект се изпълнява безпроблемно, както и че концепцията му е добре разбрана и се прилага адекватно.
От своя страна, Националното сдружение на доставчиците на услуги за РДИ, Словакия, ще изготви доклад за оценка на влиянието на пилотните проекти във всяка една страна-партньор, отчитайки спецификите на различните пилотни организации.
За НАСО: Ще включи 10 пилотни организации от цялата страна, представляващи доставчици на услуги, управлявани от НПО и общини. В гр. Варна ще се проведе обучение с участието на 30 души, като ще се организират и 10 местни срещи в структурите на пилотните организации (с 20 участника всяка). В края на дейността ще се реализира заключителна среща с 30-те участника, включени в обучението в гр. Варна, с цел да се оцени имплементирането на пилотните проекти.
4. Създаване на мрежа за подкрепа (отговорна организация: НАСО, България)
Период на изпълнение: юли 2019 г. – март 2020 г.
До 21-я месец от изпълнението на проекта ще се изготви рамка на кампания за повишаване на информираността, която ще бъде проведена във всяка една страна-партньор.
Чрез кампанията партньорите ще проведат „пътно шоу“ (Roadshow) на национално/регионално ниво в своите родни страни, включващо срещи и PR дейности.
Партньорите ще изградят и мрежи за подкрепа с контактни точки, наречени ECI Agoras, които ще представляват публични средища за дискутиране на услугите за ранна интервенция, както и за обсъждане на различни въпроси, свързани с тях. Вместо да се обръщат за съдействие към организация-шапка, която няма нужната експертиза в сферата на ранната интервенция, доставчиците на услуги за РДИ биха могли да се свържат с тяхната национална ECI Agora, за да потърсят решение на своите проблеми, потенциални партньори за проекти, както и спонсори за реализиране на своите инвестиционни планове.
ECI Agoras ще бъдат създадени от всеки един партньор по проекта, като ще включват и съответните заинтересовани страни – не само доставчици на услуги, но и организации на родители, на хора с увреждания и др.
Резултатите от т. нар. Roadshow ще бъдат обобщени в документ – Roadmap –, който ще служи за разработване на национална/регионална политика за РДИ, както и на стратегия за имплементирането й.
За НАСО: Чрез своите регионални представителства в страната и пилотните организации, включени в проекта, НАСО ще създаде контактни точки, т. нар. ECI Agoras, където родители, НПО, доставчици на услуги и други заинтересовани страни ще могат да получават информация и да се консултират по въпроси, свързани с услугите за РДИ.
Всяка контактна точка ще има приемни часове и ще включва екип от двама експерти по РДИ, които ще дават консултации. Ще се провеждат и отворени дискусии/срещи два пъти месечно с цел да се изгради мрежа от заинтересовани страни, която ще организира кампании по места за изготвяне на политика за РДИ и стратегия за имплементирането й. В края на дейността ще се реализира среща на национално ниво с участието на политически фигури с цел да се дискутира изготвения документ (т. нар. Roadmap) и да се предприемат нужните стъпки за включването му в съществуващото законодателство.
НАСО ще съгласува гореописания модел на работа с партньорите по проекта и при необходимост ще го прецизира, след което той следва да се приложи както в Европа, т.е. в останалите страни-партньори, така и в България.
5. Разпространение на постигнатите резултати (отговорна организация: Фондация Gezenguz, Унгария)
Период на изпълнение: януари 2018 г. – април 2020 г.
Всички резултати от проектните дейности ще бъдат представени на уебсайта на проекта, който ще включва и он-лайн базирана общност (ECI CoP), насърчаваща интерактивния обмен на знания между всички заинтересовани страни на европейско ниво.
Т. нар. Roadmap ще бъде представен на заключителни срещи във всяка една от страните-партньори по проекта, в които следва да вземат участие и национални/регионални власти.
Крайните резултати от имплементирането на проекта ще бъдат представени на заключителна европейска конференцията в Европейския парламент в Брюксел, Белгия, по време на която ще бъде дадено и началото на т. нар. ECI CoP.
За НАСО: Ще участва в организирането и провеждането на заключителна среща в България за представяне на проект на политика за РДИ и ще се включи в заключителната европейска конференция. Ще отговаря и за популяризирането на проектните дейности и резултати на местно и национално ниво, като конкретните ангажименти на НАСО, свързани с публичността на проекта, ще бъдат допълнително уточнени с водещата/отговорната за изпълнението на дейността организация.
6. Координация и управление (отговорна организация: EASPD, Белгия)
Период на изпълнение: януари 2018 г. – април 2020 г.
Дейността е свързана с управлението на всички дейности по проекта, като всеки един от партньорите ще има ангажимент да допринесе за тяхното успешно и навременно изпълнение. С цел обсъждане на текущи и предстоящи задачи, както и на отчетността на всички документи, свързани с реализирането на проектните дейности, в рамките на проекта ще се проведат 5 партньорски срещи:

 • първоначална партньорска среща и стартиращо събитие/конференция (проведоха се през м. март 2018 г. в България);
 • втора партньорска среща (ще се проведе през м. септември 2018 г. в Полша);
 • трета партньорска среща (ще се проведе през м. март 2019 г. в Словакия);
 • четвърта партньорска среща (ще се проведе през м. октомври 2019 г. в Румъния);
 • заключителна партньорска среща и конференция (ще се проведат през м. април 2020 г. в Белгия).

За НАСО: Ангажиментът на НАСО бе свързан с организирането и провеждането на първоначалната партньорска среща и стартиращото събитие по проекта в гр. София през м. март 2018 г. По време на цялото времетраене на проектните дейности НАСО ще отговаря за изготвянето и изпращането на водещата организация на документи за отчет на свършената работа и изпълнените дейности. НАСО ще участва активно и във всяка една предстояща партньорска среща и ще води редовна и-мейл/он-лайн кореспонденция с останалите партньори с цел координиране на работата по проекта.

Материали: 

Лийфлет – достъпен на български език ТУК и на английски език ТУК.

Доклад за ситуацията на услугите за РДИ в България – достъпен на български език ТУК и на английски език ТУК.

Обобщен доклад за ситуацията на услугите за РДИ в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия – достъпен на български език ТУК и на английски език ТУК.

Наръчник за специалисти в областта на РДИ – достъпен на английски език ТУК.

Презентации по темата за РДИ: 

Доклад за практическото приложение на пилотно обучение по ранна детска интервенция в България – достъпен на български език ТУК и на английски език ТУК

 

Стратегия за законодателно регламентиране на услугите за ранна детска интервенция - достъпна на английски език ТУК

Втора партньорска среща по проект ECI Agora

Трета партньорска среща и обучение на специалисти от социални услуги по проект ECI Agora

Четвърта партньорска среща по проект ECI Agora

the velux foundationТази публикация е част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, финансиран от фондации Velux. Фондации Velux не носят никаква отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точни, изразени в нея.

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Предстоящо