ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

Каква е целта на проекта?

Активното социално включване на хората с увреждания посредством популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване, чрез създаване на Център за подкрепа на хора с увреждания.

Какви са специфичните цели на проекта?

 • популяризиране на модел за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво, в процеса на интеграция на хората с увреждания
 • насърчаване на развитието на социалната икономика, чрез активното включване в този процес, на социалните предприятия, доставчиците на услуги и на работодателите на свободния пазар на труда
 • подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, чрез подпомагането им за намиране на подходяща услуга
 • подпомагане на социалната интеграция на хората с увреждания, чрез електронно включване
 • подкрепа на хората с увреждания – подкрепа за трудова реализация на открития пазар на труда
 • повишаване на общественото внимание и информираност, както и промяна в нагласите на работодатели и обществото като цяло, към потребностите и възможностите на хората с увреждания
 • мотивиране на хората с увреждания и техните семейства за по-активно поведение и реализация на свободния пазар на труда
 • повишаване информираността на обществото за възможностите на различните социални програми и общински инициативи за установяване на равни възможности за хората с увреждания и социалното им включване
 • създаване на предпоставки за постепенна промяна на нагласите на обществото с оглед приемането на хората с увреждания като пълноценна и равноправна част от обществото

Към кого е насочен проектът?

 • хората с увреждания и техните семейства
 • заети в социални предприятия, в т.ч.: обичайни работодатели, доставчици на услуги, социално отговорни корпорации и общини, в качеството им на доставчици на услуги и работодатели

Кога ще се реализира проектът?

Проектът обхваща периода от 18 месеца – от 1 март 2013 г. до 31 август 2014 г.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Национален алианс за социална отговорност носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Агенция за социално подпомагане.
Инвестира във вашето бъдеще.

 

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Предстоящо