ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

I. МИСИЯ

Обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации, чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването, и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот, и ускорено социално развитие на България.

II. ГЛАВНА ЦЕЛ

Реализиране на дейности в полза на цялото общество, допринасящи за реалното подобряване на качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа и като цяло на качеството на живот на всички живеещи и работещи в България.

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Осигуряване на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги и работодателите на хора с увреждания и други социални групи, и увеличаване приноса им за подобряване социалното включване и качеството на живот на населението.
2. Подобряване на условията за успешен бизнес и подкрепа за развитието на социално отговорните работодатели за увеличаване на приноса им в социалното развитие на България в съответствие с етичните, правните и социалните очаквания на обществото, чрез справедлива политика по отношение заплащане, осигуряване, обучение, подобряване условията на труд на служителите и реализиране на подкрепа на обществото, чрез дарения, спонсорство и други партньорства.
3. Мотивиране и стимулиране на общини, местни и регионални структури и други институции за създаване на социално отговорна среда и политики за реализиране на общински и регионални, социално отговорни инициативи и дейности за социална подкрепа, социална справедливост, социално партньорство и позитивно социално развитие, за постигане на по-добър живот.
4. Включване на организации и институции, работещи в областта на изкуството и културата за реализирането на социално значими дейности, инициативи и проекти, насочени към личностно развитие и обучение на лица от уязвими групи, и формиращи адекватни обществени нагласи, активност, позитивност и социално отговорно поведение с принос за социалното развитие на обществото.

IV. ВОДЕЩИ ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ

1. Подкрепа на членовете и изградените структури в сектора на социалните услуги, в това число активна работа по места, включваща обучения, обмен на опит, подкрепа и други за подобряване обхвата, съдържанието, качеството и ефективността на социалните услуги; активно участие на потребителите в реализацията и оценката на услугите и въздействието им към ползвателите; осигуряване на добри условия за развитие и заплащане на работещите в социалните услуги.
2. Реализиране на активна и резултатна подкрепа за хората с увреждания, чрез осигуряване на възможности за развитието на политиките за заетост, осигуряващи въвеждане и активно приложение на подкрепената и приобщаваща заетост, и осигуряване на реална работа при обичайни условия, и реално заплащане, и осигуряване на услуги в областта на постигане на личностно и професионално развитие и по-добър живот, чрез подкрепа за преодоляване на бариерите към активен живот.
3. Привличане на нови членове от стопанския сектор и подкрепа за развитие на корпоративната социална отговорност с фокус върху хората и стандарта на живот, изграждане на национална мрежа на социално отговорни компании, с цел принос към активното социално развитие на България.
4. Подкрепа за развитието на социалната икономика и на социалното предприемачество, като изключително решаващи и ефективни инструменти за повишаване качеството на живот на хората, които имат нужда от подкрепа, чрез промяна в нормативна база и реални облекчения за субектите на социалната и солидарна икономика.
5. Работа с работодатели на отворения пазар на труда и изграждане на национална мрежа на социално отговорните работодатели за мотивиране и подкрепа за въвеждането на нови форми за заетост за хора с увреждания и други нуждаещи се от подкрепа групи, с цел личностна и професионална реализация, социално включване и по-добро качество на живот.
6. Активна работа в сферата на изкуството и културата като ефективен инструмент и среда за създаване на нагласи и политики на въздействие за социална активност и включване.
7. Проактивно участие в актуализиране на нормативната уредба и формирането на активни социални политики на всички нива, чрез партньорство и участие в национални и местни органи за управление в социалната сфера.
8. Национално и европейско партньорство с всички държавни и местни органи и институции, граждански и стопански сектор на всички нива, за изграждане на мостове за взаимодействие и сътрудничество, осигуряване на информираност, споделяне на добър опит, и подкрепа за принос в социалното развитие на България.

V. ДЕЙНОСТИ

1. Разширяване на международни и националните партньорства, в т.ч. Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, министерства, работодателски, синдикални и браншови синдикални организации и други;
2. Принос за създаване и въвеждане в действие на нови социални услуги, проекти и програми за заетост и подкрепа на хората с увреждания и други уязвими групи;
3. Разширяване състава и капацитета на организацията за влияние върху държавната и местните социални политики за партньорство с доставчиците и социално отговорните субекти, за осигуряване на качествени социални услуги за хората с увреждания и осигуряване на независимост в живота на хората с увреждания.
4. Предоставяне на информация и експертиза, популяризиране и стимулиране развитието на иновативен местен и чужд опит и практики.
5. Разработване и осигуряване на база данни от разработки и анализи за състоянието и развитието на водещите теми, по които работи организацията.
6. Подкрепа и развитие на културни и духовни дейности със социална ангажираност.
7. Повишаване ангажираността на общините в Р България за социално развитие на обществото.
8. Реализация на национални, регионални и местни форуми, конференции, проекти, обучения.
9. Активно участие в развитието на социалните услуги в новите условия, осигуряване на високо качество и ефективна подкрепа за нуждаещите се и развитие на стандартите за работещите в социалната сфера.
10. Участие в децентрализацията и деинституционализацията на социалните услуги.
11. Участие в сформирането и реализацията на нови местни и национални политики за заетост и услуги за хората с увреждания.
12. Развитие на качеството и обхвата на печатните и електронни издания с принос за разширяване на влиянието и изпълняване на целите на организацията.
13. Активно партньорство с водещи национални и регионални печатни и електронни медии и издания за популяризиране на каузата, изграждане на адекватни обществени нагласи и формиране на активна социална ангажираност.
14. Разширяване броя и обхвата на социално ангажираните субекти в България и развитие на социалната и солидарна икономика, и корпоративна социална отговорност.
15. Реализиране на принос за развитие на подкрепената и приобщаваща заетост, и осигуряване на реална работа при обичайни условия в България на хора с увреждания и други нуждаещи се.
16. Участие в национални, консултативни, експертни и професионални съвети.

VI. ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

1. Привличане на нови членове и партньори.
2. Усъвършенстване на вътрешноорганизационните структури и повишаване експертността им, и приноса им за успешното изпълнение на целите и задачите на организация.
3. Повишаване капацитета на членовете, представителствата и екипите на организацията.
4. Осигуряване на условия за активно и ефективно участие на членовете и представителствата в работата на организацията.
5. Развитие на експертността на екипите и сътрудниците на организацията.
6. Активизиране работата на членовете по места и разширяване на техния авторитет.
7. Развитие на национални мрежи на социално отговорни работодатели, социално ангажирано изкуство и култура и привличане на партньори от областта на образованието, спорта и туризма.
8. Развитие на секторни партньорства между членовете.
9. Осигуряване на устойчиво финансиране, чрез разработване на проекти и реализиране на повече разнообразни и достатъчни приходи за финансиране развитието на организацията.
10. Развитие на ефективни дейности за утвърждаване на националния характер и професионалната работа на секретариата, представителствата и експертните групи с принос за финансирането и развитието на организацията.
11. Развитие на мрежа от сътрудници, експерти, обучители, доброволци, партньори и други за участие в местни и национални помощни органи и дейности.
12. Методическа и финансова подкрепа за членовете и представителствата за активната реализация на дейностите на организацията по места.
13. Повишаване ефективността на вътрешноорганизационната информация и координация на дейностите на секретариата, представителствата, експертите и сътрудниците в цялата страна.

НАСО
29.07.2020 г.

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо