ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

ГГеоргиев210 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Интервю с председателя на УС на НАСО Георги Георгиев

Откъде тръгна идеята за НАСО?

Всъщност тази година ние трябва да честваме 20 години НАСО като идея и начало на подготовката за учредяване. Десетте години, които отбелязваме сега, включват периода след юридическата регистрация, но преди това имаме още 10 години активна работа на учредителите.

Преди 20 години, вече излязъл от държавната администрация, бях убеден, че гражданският сектор може да даде много повече свобода, гъвкавост, ефективност, удовлетвореност и пр. Бяхме създали Агенция за социално развитие „Вижън“, където реализирахме много дейности и проекти в подкрепа на хората с увреждания в областите заетост и бизнес, социални услуги, култура и изкуство и т. н. Там реализирахме редица иновативни за България проекти, между които услугата социален асистент – реализирана за първи път в България, създадохме творческа къща, бизнес център и т. н. Търсихме иновативни решения за работа в обичайна среда и работихме с известни специалисти, мениджъри, икономисти, художници, артисти, писатели, поети – успели хора, които предаваха на хората с увреждания уроците за успеха и усещането за успешност. Агенция „Вижън“ стана първата българска организация член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Там срещнахме изключително позитивни приятели и партньори, от които се убедихме, че сътрудничеството на различни нива умножава възможностите и резултатите и е важен ключ за успеха в стремежа ни да помагаме на повече хора. Така още тогава във „Вижън“ създадохме две направления – за конкретна подкрепа на хората и за развитие на местни, регионални, национални и европейски партньорства. Заедно с EASPD и Община Варна проведохме първия в България национален форум на доставчиците на социални услуги и точно там самите участници от цялата страна поставиха въпроса за създаването на нова национална организация на доставчиците на социални услуги в България. Още тогава обсъдихме възможностите и вариантите, но липсата на предварителна подготовка ни ограничи до определяне на работна група за подготовката по учредяването на новата организация. Скоро след това учредихме и регистрирахме Националния алианс за социална отговорност, в който вградихме много по-широк поглед за национално и европейско партньорство, който надграждаше и доразвиваше опита ни в агенция „Вижън“ със стратегически поглед за работа с държавата, общините, бизнеса, гражданския сектор и всички, които могат да имат принос за социалното развитие на държавата чрез развитие на социалната отговорност.

Кои бяха първите подкрепили каузата НАСО?

Първите бяха организаторите на първия форум – екипите на „Вижън“, EASPD и Община Варна. Първи бяха и тогавашните ни партньори – организации от Варна и Североизточна България с вече изградената тогава мрежа. Първи бяха и нашите тогавашни партньори от Националния съюз на кооперациите на хората с увреждания, с които активно работихме по темите за трудовата заетост. Заедно с тях създадохме Националната федерация на работодателите на хора с увреждания и мотивирахме много работодатели да наемат хора с увреждания. Създадохме много нови специализирани предприятия за хора с увреждания и осигурявахме по над 30 нови работни места годишно. Изключително важно и решаващо беше, и е и до днес, партньорството ни с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). НСОРБ приеха предложението ни да станат наш член и до днес те са водещ и активен партньор в работата ни с най-големите доставчици на социални услуги в България – общините. Подкрепата за НАСО идваше отвсякъде – общини, неправителствени организации, работодатели, специалисти, партньори от България и Европа и т. н. Тези, които не ни познаваха, бързо разбираха, че каузата, идеите и дейностите са истински, полезни и нужни. Дължим изключителна благодарност на много хора – учредители, членове на УС, представителства, членове на екипи, представители на държавната и общинската администрация – всеки от тях с личен принос. Няма как да изброим имената на всички, но не може да не споменем едно име – Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, който е част от инициаторите и до днес подкрепя всяка наша идея и действие, за да превърнем НАСО в една добра европейска практика.

Какво трябва да се знае за развитието на НАСО до това, което е днес?

На първо място e 20-годишният денонощен труд на много хора! Броят на подкрепените лица, членовете, партньорите, работещите за НАСО се увеличава непрекъснато. Преминахме през много и различни фази на развитие, надграждащи постигнатото. Вече не ние, а нас ни търсят за подкрепа, партньорства, членства и какво ли не.
НАСО днес:

- представлява над 2100 преки и непреки членове – организации, общини, работодатели, социални услуги и др.;
- подкрепя над 14 000 лица с увреждания чрез социални услуги и проекти и над 4 000 лица с увреждания чрез заетост;
- подкрепя над 34 000 потребители на социални услуги;
- подкрепя и се грижи за 13 000 специалисти в социалните услуги;
- е позитивно приет партньор от държавата, общините и много други организации и структури в цялата страна;
- благодарение на EASPD, има партньори във всички европейски държави.

НАСО днес е една голяма отговорност към много хора и към България.

Ключовата ни дума е „партньорство“, чрез която изпълняваме основните си функции да изграждаме мостове, да отваряме врати, да преодоляваме конфликти, да търсим и постигаме решения чрез обединяване на възможности, ресурси, стремежи и мечти.

Кои постижения най-много цените?

Най-ценно е доверието, което срещаме навсякъде. Това задължава много и отговорността ни е притеснително голяма. От нас вече се изисква и очаква много повече от това, което е НАСО като статут и възможности.

Иначе не беше лесно да изградим работещи структури на територията на цялата страна за толкова кратко време.

Чест е, че сме сред инициаторите и участваме в деинституционализацията на социалните услуги за деца, а сега и за възрастни в България. Точно в годините на активната работа на НАСО се закриха институциите за деца с увреждания. През последните години НАСО е част от ускореното развитие на социалните услуги и като брой, и като съдържание – един успешно развиващ се сектор в България, за който ежегодно държавата, общините, доставчиците увеличават подкрепата си.

НАСО е член на Борда на EASPD и има силно, активно и работещо европейско партньорство, с което внася в България много опит, информация и подкрепа. Постижение е и доверието и подкрепата, която НАСО има от страна на държавата и всички общини. Постижение и огромно задължение е подкрепата и уважението, която имаме от страна на хилядите работещи в социалните услуги в България. За тях съвсем наскоро договорихме членство на НАСО във Федерацията на европейските социални работодатели.

Така както първи реализирахме услугата социален асистент, така НАСО първи въведе в България услугата „подкрепена заетост“ и успяхме да осигурим тя да влезе в Закона за насърчаване на заетостта. В тази посока е постижение и създадената от НАСО нова работодателска организация – Национална асоциация на социално отговорните работодатели (НАСО Р), чрез която си поставяме задачата да осигурим подкрепа и партньорства с обичайните работодатели за създаване на повече работни места за хора с увреждания.

За марката „национални форуми“ не е нужно да говоря като утвърден формат за съвместна работа на всички заинтересовани страни. Интересът към тези форуми е изключително голям. Ако в началото провеждахме по един национален форум годишно, за тази година те вече са шест. Бързо развиваща и търсена дейност са обученията на НАСО. Добър и търсен продукт са и информационните издания на НАСО. НАСО осигури възможност на хиляди специалисти и заинтересовани хора и организации от цялата страна да участват пряко в процеса на законодателните промени в България. Без да сме организация на хора с увреждания, голяма част от тези хора виждат в НАСО съвременната организация, носеща новото отношение и подкрепа за тях, което е много задължаващо и трудно за постигане при нашите условия.
Разбира се, че бихме могли да посочим още много други добри неща от работата на НАСО, но не е възможно да изброим всички тук.

Какво не успява да постигне НАСО?

Е, това е най-сложният въпрос! Когато разговарям със себе си, непостигнатото е повече от постигнатото. Но тук говоря с ентусиазъм за постигнатото, защото е резултат от ентусиазма, дръзновението, себеотдаването, професионализма и най-вече добронамереността на много хора. Благодарим им! Това, което не мога да премълча от непостигнатото е, че въпреки всичко, по-голямата част от хората с увреждания в България живеят трудно – не можахме да реформираме или премахнем феномена ТЕЛК, ако успяхме с деинституционализацията на услугите за деца, не успяваме в деинституционализацията при заетостта за хората с увреждания, липсата на промени и съвременни решения в областта на заетостта води до непрекъснато намаляване броя на работещите хора с увреждания, при които безработицата вече е над 90 %. А какво да кажа за неразбирането, което срещаме по въпроса за социалното предприемачество в социалните услуги. Тъжно е пред погледа на всички ни създаденото в социалните услуги да се „раздава“ срещу ‚дарения“ (подаяния) за хората, които точно в създадените продукти в услугите виждат реализацията на личностното си развитие. Още по-тъжно е, че едновременно приетите закони за социалната икономика и социалните услуги не припознаха нуждата от решаване на този проблем.

Няма да отмина и нерешените проблеми със заплащането, подготовката и развитието на специалистите в социалните услуги.
За тези и още други нерешени въпроси ще търсим решения и се надявам да говорим и за тях като за успех през следващите години.

Какво е бъдещето на НАСО?

А това е най-важният въпрос! Направеното вече е направено, по-важно е какво следва! Следва още по-трудното – постигнатото да се утвърди, да се доразвие, а за непостигнатото да се намерят верните решени, за да има смисъл от пътя напред! Ще трябва да убедим както нашите добри партньори, така и нашите „добри критици“ за важността на темите, по които работим, и заедно да намерим и стигнем до верните решения. А за да продължим да бъдем успяващи, е нужно много, но първото от всичко, което ще направим през първата година на новото ни десетилетие, е да осмислим, анализираме и ясно формулираме визията ни за следващите 10 години. Със сигурност ще направим промени в нашата работа.

Благодарности и поклон пред всички, които свързаха себе си с каузата НАСО през последните 20 години!

Здраве, лични и професионални успехи за всички, които и сега и за в бъдеще ще бъдат част от НАСО!

 

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Предстоящо